11.12.2019 00:57

Опубликовано : 16 December 2018

0

Терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге

кґмектескен аќпарат їшін сыйаќы белгілеу

жјне тґлеу ќаєидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Терроризм актісінболєызбауєа немесежолын кесуге кґмектескен аќпарат їшін сыйаќы белгілеу жјне тґлеу ќаєидалары (бўдан јрі – Ќаєидалар) «Терроризмге ќарсы іс-ќимыл туралы» 1999 жылєы 13 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы 9-бабыныѕ 3-тармаєына сјйкес јзірленді жјне терроризм актісінболєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпарат їшін сыйаќы белгілеу жјне тґлеу тјртібін айќындайды.

2. Сыйаќы тґлеу осы маќсатќа терроризмге ќарсы іс-ќимыл саласындаєы ќызметті їйлестіру жґніндегі ујкілетті мемлекеттік органєа (бўдан јрі –ујкілетті орган) тиісті ќаржы жылынакґзделген бюджет ќаражаты есебінен жїргізіледі.

2. Терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге

кґмектескен аќпарат їшін сыйаќы белгілеу жјне тґлеу тјртібі

3. Терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адамдарєа ујкілетті орган сыйаќы тґлейді.

Сыйаќы бір рет тґленедіжјне мынадайтјртіппен белгіленеді:

1) 2014 жылєы 3 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќылмыстыќ кодексі (бўдан јрі – ЌК) 255-бабыныѕ бірінші жјне екінші бґліктерінде кґзделген терроризм актісі туралы ќылмыстыќ істер бойынша – 750 (жеті жїз елу) айлыќ есептік кґрсеткіш (бўдан јрі – АЕК);

2) ЌК 255-бабыныѕ їшінші жјне тґртінші бґліктерінде кґзделген терроризм актісітуралы ќылмыстыќ істер бойынша– 1000 (бір мыѕ) АЕК.

Терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адам сыйаќыдан бас тартќан жаєдайда,ујкілетті органныѕ аумаќтыќ органына (бўдан јрі –аумаќтыќ орган) тиісті ґтініш береді.

4. Терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адамєа сыйаќы беру, егер айыпты адамєа ќатысты:

1)2014 жылєы 4 шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Ќылмыстыќ-процестік кодексініѕ (бўдан јрі – ЌПК) 521-бабына сјйкес медициналыќ сипаттаєы мјжбїрлеу шарасын ќолдану туралы сот ќаулысы немесе айыптау їкімі заѕды кїшіне енген;

2) ЌПК 35-бабы бірінші бґлігініѕ 9), 11) жјне 12) тармаќшаларында кґзделген негіздер бойынша ќылмыстыќ істі тоќтату туралы ќаулы шыќќан жаєдайда тґленеді.

5. Аумаќтыќ орган терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адамєа сыйаќы алу ќўќыєы туындаєаны туралы їш жўмыс кїні ішіндехабарлайды.

Терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпараттыхабарлаєан адам тўрєылыќты жері бойынша аумаќтыќ органєа осы Ќаєидалардыѕ 6-тармаєыныѕ 2), 4) жјне 5) тармаќшаларында кґрсетілген ќўжаттарды ўсынады.

6. Аумаќтыќ орган осы Ќаєидалардыѕ 4-тармаєына сјйкес сыйаќы алу ќўќыєы туындаєан кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде мынадай ќўжаттарды ќалыптастырады жјне ујкілетті органныѕтґраєасы айќындаєан ујкілетті органныѕќўрылымдыќ бґлімшесіне (бўдан јрі –ујкілетті бґлімше) жібереді:

1) аумаќтыќ органныѕ ќолдаухаты;

2) хабарлама талоны тїбіртегініѕ кґшірмесі;

3) заѕды кїшіне енген айыптау їкімі немесе медициналыќ сипаттаєы мјжбїрлеу шарасын ќолдану туралы сот ќаулысыныѕ кґшірмесі не ЌПК 35-бабы бірінші бґлігініѕ 9), 11) жјне 12) тармаќшаларында кґзделген негіздер бойынша ќылмыстыќ істі тоќтату туралы ќаулыныѕ кґшірмесі;

4) терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адамныѕ жеке сјйкестендіру нґмірін кґрсете отырып, жеке басын кујландыратын ќўжатыныѕ кґшірмесі;

5) терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адамныѕ аєымдаєы банктікшоты кґрсетілгенекінші деѕгейдегі банк аныќтамасыныѕ тїпнўсќасы. Адамныѕ аєымдаєы банктік шоты болмаєан жаєдайда, ґзі кез келген екінші деѕгейдегі банкте аєымдаєы банктік шотын ашады.

7. Ујкілетті бґлімше барлыќ ќажетті ќўжаттар келіп тїскен кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде олардыѕ толыќтыєы мен дўрыстыєын тексереді жјне терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адамєа сыйаќы тґлеу туралы ујкілетті органбўйрыєыныѕжобасындайындайды.

Тексеру процесінде ќўжаттарды ресімдеудекемшіліктер мендјлсіздіктер аныќталєан кезде ујкілетті бґлімше осы Ќаєидалардыѕ 6-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды ќателіктерді жою жјне онымен бір мезгілде терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адамєа сыйаќы тґлеуді кешіктіру себептері мен мерзімдері туралы хабарлау їшін аумаќтыќ органєа ќайтарады.

Аумаќтыќ орган кемшіліктер мен дјлсіздіктер жойылєаннан кейін он кїн ішінде осы Ќаєидалардыѕ6-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды ујкілетті бґлімшеге ќайта жолдайды.

8. Ујкілетті органныѕсыйаќы тґлеу туралы бўйрыєы шыєарылєаннан кейін аумаќтыќ органсыйаќы тґлеу туралы бўйрыќ шыќќан кїннен бастап алпыс кїнтізбелік кїн ішінде терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпараттыхабарлаєан адамєаќазынашылыќтыѕ аумаќтыќ бґлімшелері арќылы оныѕ екінші деѕгейдегі банктегі аєымдаєы банктікшотына сыйаќыны тґлеуді жїзеге асырады.

9. Аумаќтыќ орган терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпараттыхабарлаєан адамєа заѕнамадабелгіленген тјртіппеноныѕ екінші деѕгейдегі банктегі аєымдаєы банктікшотына аќшалай ќаражаттыѕ аударылєанытуралы їш кїн ішінде мјлімдейді.

«Терроризмге ќарсы іс-ќимыл туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 9- бабына сјйкес дайындалып жатќан немесе жасалєан терроризм актілері туралы аќпаратты мемлекеттік органдарєа беру азаматтыќ борышты орындау болып баєаланады. Терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адамдарєа ЌР ЎЌК сыйаќы тґлейді.

Бўл ретте ЌР Їкіметініѕ аєымдаєы жылєы 9 ќарашадаєы № 685 ќаулысымен терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпарат їшін сыйаќы белгілеу жјне тґлеу ќаєидалары бекітілген.

Сыйаќы айыпты адамєа ќатысты ЌР Ќылмыстыќ кодексініѕ 255-бабымен терроризм актісі туралы ќылмыстыќ істер бойынша айыптау їкімі заѕды кїшіне енген жаєдайда, 750 ден бастап 1000 айлыќ есептік кґрсеткіш мґлшерінде (2016 жылєа арналєан бір АЕК 2121 теѕге) бір рет тґленеді.

ЌР ЎЌК аумаќтыќ органы терроризм актісін болєызбауєа немесе жолын кесуге кґмектескен аќпаратты хабарлаєан адамєа сыйаќы алу ќўќыєы туындаєаны туралы 3 кїн ішінде хабарлайды.

Сыйаќы тґлеу тиісті аќшалай ќаражатты хабарлаєан адамныѕ банк шотына аудару жолымен тиісті ќаулы шыќќаннан кейін 60 кїн ішінде жїргізіледі. Бўл ретте аталєан аќпаратты берген адам 3 кїн ішінде оныѕ шотына аќшалай ќаражат аударылєаны туралы хабардар етілуге тиіс.

Берілген терроризм ќаупі белгілері бар аќпарат расталмаєан жаєдайда, дайындалып жатќан терроризм актiсi туралы кґрiнеу жалєан хабардан (ЌР ЌК 273-бабы) басќа, хабарлаєан адамныѕ жауапкершілікке тартылмайтындыєын атап ґткен жґн.

Сыйаќы белгілеудіѕ жјне тґлеудіѕ неєўрлым толыќ тетігі ЌР Їкіметініѕ 2016 жылєы 9 ќарашадаєы №685 ќаулысымен бекітілген ќаєидаларында жазылєан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *