23.01.2020 12:28

Біздің қызметтер

Тематикалыќ экскурсияніѕ

 • «Туєан елімніѕ астанасы – Астана».
 • «Жеѕіс ўрпаќтын есінде » (ЎОС ќатысышалар туралы).
 • «Адам енбекпен абырой» (ауданныѕ алдынєы ЖШС туралы).
 • «Ќоныс аудару ќозєалыс пен ауылдын тарихы»
 • «СПИД – адамзаттын ќиянат», «Таран – есірткісіз ауыл».
 • «Демократические приоритеты основного закона» (Ќ. Р. Конституция кїніне)
 • «Ґлке халыќтардыѕ салт – дјстїрі»
 • «Таран ауданыныѕ хайуанаттар мен ґсумдуктер јлемі»

 

Дјрістер

 • «Шоќан Ујлиќанов Ќазаќстан тарихында».
 • «Біздіѕ мемлекеттін тарих беттері»
 • «Соєыстын наєыз бірінші кїні», «Соєыс жолдарымен».
 • «Јлеммен таныйтын Абай»
 • «Меніѕ туєан аулым – барлыєылардiѕ басылары бастау»
 • «Саясаткер – јлемдік атаќпен»

 

Дјстїрлі

 • «Святкиларда шаттанамыз» Интерактивті-танымдыќ мейрам
 • «Рождестволыќ кездесулер» мўражай мереке
 • «Біз турєан ауылымыз» ґлкетану калейдоскоп.
 • Ќазаќстан халыќтардын дјстурлерін насихат жјне саќтау, Ќ. Р. Халыќтын ассамблеясын 20-жылдыєына арналєан «Єасырдын тереѕдіктен» мўражай сабаќ
 • «Туєан ґлке, туєан алыс» танымдыќ саєат.
 • «Ќош келдіѕ Наурыз», «Праздник обновления и весны» мўражай мейрамы.
 • «масленицада ќонаќта» мўражайдыѕ кјделі мейрамы.
 • «Ќазаќ фольклор, ќазаќ даланыѕ ґлеѕдері» таќырыптыќ саєат.
 • «Земля – наш общий дом» экология кїніне арналєан «Біздіѕ жалпы їйі – Жер» танымдыќ саєат..
 • «Ескерткіштерде біздіѕ тарихымыз» мўражай сабаќты ґткізу.
 • Мектеп оќушылардыѕ арасында балалар аймаќтыќ ґлкетану оќуларды ґткізу
 • “Пасхалыќ кездесулер” мўражайдыѕ мейрамы.
 • «Ќазаќстан – достыќтыѕ гїлстан» мўражай мейрамы.
 • «Сенімдікке ант беру» мўражайдыѕ сабаќ.
 • «Даѕк жеѕіс – ўрпаќтар есінде» Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлеріне арналєан таќырыптыќ саєат.
 • «Барлыќ мўражайєа» акцияны жасау.
 • «Балалыќ шаќтiѕ сиќырлы бейбітшілік» Бала-шаєаныѕ кїніне орай интерактив – кґѕіл кґтеру саєат.
 • «Туєан елімніѕ астанасы – Астана» интеллектуалдыќ жарыс.
 • «Мемлекет алєашќы тўтастыќ белгісі» мўражайдыѕ сабаќ
 • «Уа, Ќазаќстан туєан елім» интеллектуалдыќ жарыс.
 • «Елбасы – елімніѕ тірегі», Н.Ј. Назарбаев 75 – жылдыєына мерейтойна арналєан мўражайдын сабаќ.
 • «Нан туралы» танымдыќ саєат.
 • «Денсаулыќты жоєалтсан – жанасын сатып алмайсын!» денсаулыќ ќалыптастыру бойынша ќўрастыру танымдыќ саєат.
 • «Мен Ќазаќстан республикасыныѕ азаматпын!» Конституция кїніне арналєан диалог-викторинасы
 • Ќазаќстанныѕ халыќтарыныѕ тілдері кїніне арналєан “Јр тїрлі халыќтыѕ тілі тамаша! ” танымдыќ ойын- викторинасыныѕ
 • “Біздіѕ жерлестеріміз – біздіѕ маќтаныштарымыз” аудынныѕ атаќты кісілерге арналєан мўражай сабаєы
 • «Ќазаќстан республикасыныѕ Тїѕгіш Президентке їлгіына отаншылыќќа ќалыптастыру» танымдыќ саєат
 • «Тіл – халыќтын жанына таныєа кілті» Ќазаќстанныѕ халыќтарыныѕ тілдері кїніне арналєан танымдыќ ойын-викторина.
 • «Ынтымаќтыєына жјне гулденуєына беталыс» танымдыќ саєат.
 • «Ўрпаќтарєа ќалдырєан мўра» мўражайдыѕ сабаќ.
 • «Біздіѕ Елбасы» танымдыќ ойын – викторина.
 • «Зан – бўл не?»,ќўќыќ бўзушылыќтарєа алдын алу бойынша танымдыќ саєат
 • «Ўлттыѕ басшысы» Бірінші Президент кїніне арналєан мўражайдын сабаќ
 • Музейный урок «Бір отан – бір таєдыр» Ќ. Р. Президенттін жылсайын жолдауына арналєан мўражайдыѕ сабаќ.
 • Игра – викторина «Тјуелсіздіктіѕ жалаудын» ойын – викторина.
 • «Хоровод друзей зовет» жана жылды мерекелеу одаќтыќ елініѕ салт-дјстїр туралы танымдыќ саєат.
 • «Таран ауданыныѕ мјдениет мўрасы» оќу мекемелерінде мўражай сабаєыѕ ґткізу