16.07.2020 20:32

Біздің қызметтер

Тематикалыќ экскурсияніѕ

 • «Туған елімніз астанасы – Астана».
 • «Жеѕіс ұрпақтын есінде » (ЎОС қатысышалар туралы).
 • «Адам енбекпен абырой» (ауданныѕ алдынєы ЖШС туралы).
 • «Қоныс аудару қозғалыс пен ауылдын тарихы»
 • «СПИД – адамзаттын қиянат», «Таран – есірткісіз ауыл».
 • «Демократические приоритеты основного закона» (Ќ. Р. Конституция күніне)
 • «Ґлке халықтардың салт – дәстүрі»
 • «Таран ауданыныѕ хайуанаттар мен ґсумдуктер әлемі»

 

Дјрістер

 • «Шоқан Уәлиқанов Қазақстан тарихында».
 • «Біздің мемлекеттін тарих беттері»
 • «Соғыстын нағыз бірінші күні», «Соғыс жолдарымен».
 • «Әлеммен таныйтын Абай»
 • «Менің туған аулым – барлығылардiң басылары бастау»
 • «Саясаткер – әлемдік атақпен»

 

Дјстїрлі

 • «Святкиларда шаттанамыз» Интерактивті-танымдық мейрам
 • «Рождестволық кездесулер» музейі мереке
 • «Біз турған ауылымыз» өлкетану калейдоскоп.
 • Қазақстан халықтардын дәстурлерін насихат және сақтау, Қ. Р. Халықтын ассамблеясын 20-жылдығына арналған «Ғасырдын тереңдіктен» музей сабақ
 • «Туған өлке, туған алыс» танымдық сағат.
 • «Қош келдің Наурыз», «Праздник обновления и весны» музей мейрамы.
 • «масленицада қонақта» музейі кәделі мейрамы.
 • «Қазақ фольклор, қазақ даланың өлеңдері» тақырыптық сағат.
 • «Земля – наш общий дом» экология күніне арналған «Біздің жалпы үйі – Жер» танымдық сағат..
 • «Ескерткіштерде біздің тарихымыз» музейі сабақты өткізу.
 • Мектеп оқушылардың арасында балалар аймақтық өлкетану оқуларды өткізу
 • “Пасхалыќ кездесулер” мўражайдыѕ мейрамы.
 • «Ќазаќстан – достыќтыѕ гїлстан» мўражай мейрамы.
 • «Сенімдікке ант беру» мўражайдыѕ сабаќ.
 • «Даѕк жеѕіс – ўрпаќтар есінде» Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлеріне арналєан таќырыптыќ саєат.
 • «Барлыќ мўражайєа» акцияны жасау.
 • «Балалыќ шаќтiѕ сиќырлы бейбітшілік» Бала-шаєаныѕ кїніне орай интерактив – кґѕіл кґтеру саєат.
 • «Туєан елімніѕ астанасы – Астана» интеллектуалдыќ жарыс.
 • «Мемлекет алєашќы тўтастыќ белгісі» мўражайдыѕ сабаќ
 • «Уа, Ќазаќстан туєан елім» интеллектуалдыќ жарыс.
 • «Елбасы – елімніѕ тірегі», Н.Ј. Назарбаев 75 – жылдыєына мерейтойна арналєан мўражайдын сабаќ.
 • «Нан туралы» танымдыќ саєат.
 • «Денсаулыќты жоєалтсан – жанасын сатып алмайсын!» денсаулыќ ќалыптастыру бойынша ќўрастыру танымдыќ саєат.
 • «Мен Ќазаќстан республикасыныѕ азаматпын!» Конституция кїніне арналєан диалог-викторинасы
 • Ќазаќстанныѕ халыќтарыныѕ тілдері кїніне арналєан “Јр тїрлі халыќтыѕ тілі тамаша! ” танымдыќ ойын- викторинасыныѕ
 • “Біздіѕ жерлестеріміз – біздіѕ маќтаныштарымыз” аудынныѕ атаќты кісілерге арналєан мўражай сабаєы
 • «Ќазаќстан республикасыныѕ Тїѕгіш Президентке їлгіына отаншылыќќа ќалыптастыру» танымдыќ саєат
 • «Тіл – халыќтын жанына таныєа кілті» Ќазаќстанныѕ халыќтарыныѕ тілдері кїніне арналєан танымдыќ ойын-викторина.
 • «Ынтымаќтыєына жјне гулденуєына беталыс» танымдыќ саєат.
 • «Ўрпаќтарєа ќалдырєан мўра» мўражайдыѕ сабаќ.
 • «Біздіѕ Елбасы» танымдыќ ойын – викторина.
 • «Зан – бўл не?»,ќўќыќ бўзушылыќтарєа алдын алу бойынша танымдыќ саєат
 • «Ўлттыѕ басшысы» Бірінші Президент кїніне арналєан мўражайдын сабаќ
 • Музейный урок «Бір отан – бір таєдыр» Ќ. Р. Президенттін жылсайын жолдауына арналєан мўражайдыѕ сабаќ.
 • Игра – викторина «Тјуелсіздіктіѕ жалаудын» ойын – викторина.
 • «Хоровод друзей зовет» жана жылды мерекелеу одаќтыќ елініѕ салт-дјстїр туралы танымдыќ саєат.
 • «Таран ауданыныѕ мјдениет мўрасы» оќу мекемелерінде мўражай сабаєыѕ ґткізу