Highslide JS
1.
Highslide JS
2.
Highslide JS
3.
Highslide JS
4.
Highslide JS
5.
Highslide JS
6.
Highslide JS
7.
Highslide JS
8.
Highslide JS
9.
Highslide JS
10.
Highslide JS
11.
Highslide JS
12.
Highslide JS
13.
Highslide JS
14.
Highslide JS
15.
Highslide JS
16.
Басты
Конақтарға
Экспозициялар
Тізімдемелер
Жарнама
Жаңалыктар
Біздің қызметтер
Аќпарат
Біздің қарым- қатынастарымыз
Кері байланыс

ЌР мемлекеттік рјміздері

 


Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан
Besucherzahler mail order brides
счетчик посещений


http://mfa.gov.kz/index.php/kz/component/content/article/8-material-aza/6142-aza-stan-ly-dala-eli
Өңір шежіресі / Айырықша мәнді даталар күнтізбесі
2016-06-24 10:26:00 

2016 жылдыѕ Таран ауданыныѕ тарихында айырыќша мјнді даталар кїнтізбесі 
    


   


1

70 – жыл «Таран – Майский» ќўс кеѕшарыныѕ ќўрылєан кїні. (17.04.1946 ж.)

2

55 – жыл Нелюбин ауыл округы «Кеѕес туы» кеѕшарыныѕ ќўрылєан кїні.  (04.03.1961ж.)

3

55 - жыл Новоильновка кеѕшарыныѕ ќўрылєан кїні.  (04.03.1961 ж.)

4

55 – жыл Рассвет кеѕшарына толатын еді.  (27.02.1961ж.)


5

95 – жыл И.И. Дьячков туылєан кїнінен бастап. (21 ќыркїйек 1921 ж.)

6

85 – жыл Н.П. Гвозденканыѕ туылєан кїнінен бастап. (генерал-лейтенанты 1931 ж.)


7

95 – жыл Нан азыќ-тїлік жїйесі ќўрылєан кїні.

8

80 – жыл Таран ауданыныѕ ќўрылєан кїнінен бастап. (29 шілде 1936 ж.)


9

25 – жыл Б.Майлин атындаєы Таран тарихи-ґлкетану мўражайы ќўрылєан кїннен бастап. (18 мамыр 1991жг.)

10

50 – жыл ќазаќстандыќ  филательині.


11

75 – жыл Ўлы Отан соєысыныѕ басталєанына. (маусым 1941 ж.)

 

        2015 жылдыѕ Таран ауданыныѕ тарихында айырыќша мјнді даталар

       кїнтізбесі 

 

 

  


1

(Кинодраматург, 1935 жылдан жерлесіміз) А.И. Проценконыѕ туєанына 80 жыл

2

9.05.1945 ж. Ўлы Жеѕіске 70 жыл

3

Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ ќабылданєанына 20 жыл

4

Е. Ґмірзаќов атындаєы облыстыќ филармонияныѕ ќўрылєанына 30 жыл


5

Абай Ќўнанбаевтыѕ туєанына 170 жыл (10 тамыз 1845-1904 ж.ж.)

6

Набережный орта мектебіне 50 жыл

7

Мўраєат жўмысына 220 жыл (22 ќараша)

8

Баталы ст. кїні, ќазан


9

Варваринский кен орныныѕ ќўрылєанына жјне жўмыс істей бастаєанына 10 жыл (шілде 2005 жыл)

10

«Егеменді Ќазаќстан» газетініѕ бірінші нґмірініѕ жарияланєанына 95 жыл (1 ќаѕтар 1920 жыл)

11

Нўрсултан Јбішўлы Назарбаевтыѕ туєанына 75 жыл (6 шілде)

12

Ќазаќстан Республикасы санаќ статистика органдарыныѕ ўйымдастыру кїніне 95 жыл (8 ќараша)

13

Ќазаќстан халќы Ассамблеясына 20 жыл (наурыз)

14

«Ќостанай таѕы» облыстыќ газетіне 105 жыл (Сталинский путь, сјуір     1910 жылы)

  


 

2014 жылдыѕ Таран ауданыныѕ тарихында айырыќша мјнді даталар кїнтізбесі 


1

Ќаз. КСР халыќ јртісі Е. Ґмірзаќовтыѕ туєанына– 115 жыл,  1899 ж., 31 ќаѕтар

2

Социалистік Еѕбек Ері, Таран аудан комитетініѕ бірінші хатшысы Д.И. Берлинніѕ туєанына 110 жыл, 06.02.1904 ж.

3

Рудный ќ. ССТКҐК 30.06.1954 ж.

4

Данќ ордендерініѕ иегері В.И. Пипчуктіѕ туєанына 90 жыл, 17.10.1924 ж.

5

Б. Майлинныѕ туєанына 120 жыл, 15.11.1894 ж.

6

Щербиновка, Павловка, Нелюбинка, Наталовка, Викентьевка, Барсуковка ауылдарында адам кіргізу уаќытына 110 жыл.

7

Соколов – Сарыбай темір-кен орындарыныѕ ашылєанына 65 жыл

8

Революционер жјне мемлекеттік ќайраткер-Ј. Жангелдинніѕ туєанына 130 жыл . 2.06.1884 жыл

9

Ќазаќстанда тыѕ жјне тыѕайєан жерлердіѕ игерілгеніне 60 жыл, наурыз 1954 жыл.

10

 К.И. Сатпаевтыѕ туєанына 115 жыл, 1899 ж. (геолог)

11

Красносельский, Викторов, Колос, Белинский тыѕ кеншарларына 60 жыл

12

Набережный кеншарыныѕ ќўрылєанына 45 жыл 29.10.1964 жыл.

13

Тобыл станциясыныѕ ќўрылєанына 75 жыл, тамыз 1939 жыл.

14

В.В. Сидорованыѕ туєанына 80 жыл, 15 тамыз 1934 жыл

     

15

Кеѕес јскерлерініѕ Ауєан шекарасынан шыќќанына 25 жыл (аќпан)
 

2013 жылдыѕ Таран ауданыныѕ тарихында айырыќша мјнді даталар

 кїнтізбесі  

 

1

Щербин, Увальный, Новоильин, Луговое, Козырев, Журавлев, Елизаветин, Евген, Викторов, - Таран елді мекендердіѕ ќўрылу кїннен бастап- 110 жыл. (1903жылдыѕ жазы)

2

Ќайранкґл селосыныѕ ќўрылу кїннен бастап- 60 жыл (1943 жыл)

3

«Ќостанайлыќ» мемлекеттік тўќымдыќ ќўстардыѕ ќўрылу кїннен бастап- 40 жыл (31.07.1973 жыл)

4

«Сталин їндеуі» (Шамшыраќ) газет редакциясыныѕ ќўрылу кїннен бастап – 75 жыл (1938 жыл аќпан, наурыз)

5

А.Байтўрсыновтыѕ туєанына -140 жыл (1873 жыл каѕтар)

6

Таран аудандыќ істерді ќорєау жґніндегі бґлімніѕ ќўрылу кїннен бастап – 70 жыл (1943 жыл 1 наурыз)

7

Таран аудан Смайлов ауылында тўєан физико – математика єылымыныѕ докторы, профессор Б.М.Искаковтыѕ туєанына 65 –жыл (1948 жыл 25 наурыз)

8

Ќазаќстан Республикасыныѕ ўлттыќ валютаныѕ шыєу кїннен бастап- 20 жыл (1993 жыл 15 ќараша)

9

Тобыл ауылындаєы техникалыќ мамандыќ училищесініѕ ќўрылу кїннен бастап – 10 жыл ( 2003 жыл)

10

Ўлы Отан Соєысыныѕ жылдардын хабарсыз кеткендер мен ќайтыс болєан таран жауынгелеріне Ескерткіштіѕ ашылу кїніне – 20 жыл (1993 жыл мамыр)

11

Таран аудандыќ мемлекеттік мўраєаттыѕ ќўрылу кїннен бастап- 25 жыл (1988 жыл 4 шілде)

12

«Адлет –Т» ЖШС ќўрылу кїннен бастап – 15 жыл (1998 жыл 30 ќазан)

13

Кґркемґнер мектебініѕ ќўрылу кїннен бастап – 10 жыл (2003 жыл 14 ќараша)

 

 

 

2012 жылдыѕ Таран ауданыныѕ тарихында айырыќша мјнді даталар кїнтізбесі

1

Абай атындаєы ауылдыѕ ќўрылєанына 55 жыл (1 аќпан 1957 жылєы)

2

Аєартушы – єалым Елдес Омаровтыѕ туєанына 120 жыл (1 наурыз 1892 жылєы)

3

О.Дощанов атындаєы ауылдыѕ ќўрылєанына 30 жыл (5 наурыз 1982 жылєы)

4

Таран халыќ театрыныѕ ќўрылєанына 65 жыл (27 наурыз 1947 жылєы)

5

Таран балалар мен жасґспірімдер спорт мектебініѕ ќўрылєанына 45 жыл (1 сјуір 1967 жылєы)

6

Саяси репрессия ќўрбандарын еске алу жјне ќоєамдыќ келісім жылын жарялауына 15 жыл (31 мамыр 1967 жыл)

7

Кеѕес Одаєыныѕ батыры, Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері С.Темірбаевтыѕ туєанына 90 жыл (5 маусым 1922 жылєы)

8

Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері В.А. Аксененконыѕ туєанына 95 жыл (10 маусым 1917 жылєы)

9

Май орта мектебініѕ ќўрылєанына 45 жыл (ќыркїйек 1967 жыл)

10

Социалистік Еѕбек ері Ли – Ен – Бемніѕ туєанына 85 жыл (1 ќазан 1927 жылєы)

11

Л.И. Таранныѕ туєанына 120 жыл (15 ќараша 1892 жыл)

12

Омар Дощановтыѕ туєанына 155 жыл (1857 жыл)

 

 

 

 

 © 2013 Тарановский историко-краеведческий музей имени Б. Майлина, Email: taran_musey@mail.ru
Created by webStudio "DesignKit 888"